மலையென வரும் துன்பம் பனியென நீங்க :: ததியுறு மத்திற் சுழலும் என்ஆவி தளர்விலதோர் கதியுறும் வண்ணம் கருது கண்டாய்; கமலாலயனும், மதியுறு வேணி மகிழ்நனும், மாலும் வணங்கிஎன்றும் துதியுறு சேவடியாய்! சிந்துரானன சுந்தரியே.    Department of Computer Science -News Letter Dec 2019-April 2020

Library

Our Library was established in the year 2005. It holds more than 25,000 book volumes.

Graduation

The Graduation Ceremony highlights the special accomplishments to the students.

Centre for Placement & Training

We are facilitating campus recruitment with Multinational Companies and Corporate to our students.

Hostel

Our College facilitate an excellent Hostel facility for both Boys & Girls to feel homely and pursue their studies in serene atmosphere.

Apply for Admission

2020 Admissions are Now Open

Parvathy’s has provided a great platform for all the students to explore themselves professionally and personally.

We help them to succeed in their career and to discover a field they’re passionate about.

LABORATORY

This college has six fully air conditioned computer laboratories with latest 800 TFT, LCD monitors and systems with latest configuration.

LANGUAGE LAB

High Tech Language Lab is established to improve the student’s communication skills. It can improve the way that you operate through out life.

TRANSPORT

College offers Transport facilities for both Boys and Girls students. Eight buses and Six Vans ply from college to Vadipatti, Nilakottai, Batlagundu,Vadamadurai,Vedasandur,Natham, Oddanchathram and in and around Dindigul. etc.,

CAFETERIA

Canteen facilities are available for the staff and students in the college campus. It provides Breakfast, Vegetarian Lunch and Snacks at fair prices.

Donation

You don’t have to give away millions to be a philanthropist. Even a small donation or the gift of your time can be a huge boon for those who need it. One great way to give is to help a student earn a college education. Giving is not just about make a Donation , its about making a difference

WELCOME TO PARVATHY'S ARTS AND SCIENCE COLLEGE

Parvathy’s Arts and Science College is one of the many folded contributions of K.K.R. Natarajan, N. Parvathy Ammal Educational Trust. It is founded by an eminent business family in Dindigul with the noble vision of imparting quality higher education to the students.

An array of high class infrastructural facilities is made available to enable the students to excel themselves in their branches of study. We intend to offer a truly international class learning experience with renowned faculty members and to promote the college as a reputed Centre for Higher Education in the southern part of Tamil Nadu.

Visit our Campus

A Visit to our campus will give you a good idea of what Parvathy’s has to offer. You can also explore our Virtual Campus Tour.

Testimonials

Student @ PASC

An equal education opportunity without regard to gender, marital status, color, race, religion, national origin or disability”